Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Volgogradská

Školní rok 2013/2014

hudebna 01 Vážení rodiče,
       jménem SRPŠ při Gymnáziu Volgogradská, bychom vám rádi poděkovali za vaši dosavadní přízeň a spolupráci. Také v tomto školním roce bude SRPŠ ve své práci pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo v předchozích létech. Především chceme klást důraz na podporu studentů v jejich talentových a vědomostních soutěžích, finančně podporovat školní soutěže a semináře, např. Pražský model OSN, Terezínská štafeta atd. Vyčlenili jsme také finanční prostředky na pořízení vybavení školním specializovaných učeben studijními pomůckami, jako jsou modelové stavebnice do fyziky, pláště pro studenty do chemické laboratoře, zrcadla na chlapecké WC apod. Nadále chceme spolupracovat se Studentskou radou, která organizuje za finanční podpory SRPŠ taneční večery pro mladší a starší studenty. V tomto školním roce jsme se rozhodli finančně přispět maturitním ročníkům v přípravě stužkovacího večírku a část vybraných finančních příspěvků předat zpět do jednotlivých tříd na pořízení potřebného vybavení, nebo pracovních pomůcek.
       O činnosti sdružení vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím e-mailu a webových stránek školy.
       Abychom mohli realizovat výše uvedené akce a aktivity vašich dětí dovolujeme si vás požádat o zaslání členského příspěvku 200,-Kč na dítě na školní rok 2013/2014. Členský příspěvek můžete uhradit v hotovosti u třídního učitele.

Mnohokrát děkujeme,
s pozdravem zástupci SRPŠ

Zápisy ze schůzi výboru SRPŠ:
       Zápis ze dne 26.6.2014
       Zápis ze dne 29.4.2014
       Zápis ze dne 26.11.2013
       Zápis ze dne 24.9.2013
       Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgoradská

Informace o činnosti SRPŠ za školní rok 2012/2013

01 01 SRPŠ investuje vybrané příspěvky do různých oblastí školních i mimoškolních činností, zastupuje zájmy dětí a studentů, prosazuje jejich vzdělávání a všestranný rozvoj jejich osobností. Jedná se především o příspěvky na cestovné, na soutěže a tematicky odborně zaměřené přednášky, projekty a kurzy. Dále o příspěvky na nákupy učebních pomůcek, tvorbu školního časopisu, odměny studentům v soutěžích, apod.
Novinkou v tomto školním roce bylo pořádání plesových párty pro malé i velké.
  Stabilní finanční podpora je v těchto oblastech:
 • pomůcky do tělesné výchovy – floorbalové hokejky, míče, atd., dle požadavků vyučujících
 • pomůcky do výtvarné výchovy – pomůcky na kreslení, papíry
 • pomůcky do hudební výchovy – nákup drobných hudebních nástrojů
 • fyzika – nákup solární stavebnice do soutěže
 • cestovné, popř. startovné pro studenty, kteří se účastní soutěží, olympiád
 • odměny pro studenty, kteří se účastní soutěží pořádaných školou
 • finanční podpora Studentské rady a školního časopisu Oktavián
 • příspěvek na odbornépřednášky.
  Ve školním roce 2012/2013 SRPŠ přispělo:
 • Darovací smlouva – repro soustava mobilní ozvučení
 • Finanční dar do HV - rytmické nástroje
 • Finanční dar do TV, nákup sportovního náčiní
 • Finanční dar do VV
 • Fyzika – solární stavebnice do soutěže "Napájení Sluncem"
 • Přednášky
 • Cestovné žáků, ceny do soutěží
 • Příspěvek na plesy studentů


Ing.Luděk Růčka
předseda SRPŠ
Ostrava - 23.9.2013