Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Projekt "Zateplení budovy Gymnázia Volgogradská"

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme zpracovali projekt z Operačního programu Životní prostředí s názvem "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa". Projekt byl v dubnu 2014 schválen k financování a připravuje se vyhlášení veřejných zakázek na zhotovitele stavby.
V rámci projektu projde plášť budovy školy generální opravou s výměnou oken a zateplením. V pavilonu šaten budou nahrazeny nevyhovující skleněné stěny pevnou zdí s pásy oken. náhled řešení Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Projekt "Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách"

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/25.01402

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 20 543 689,84 Kč
Dotace EU: 17 462 136,36 Kč
Podíl kraje: 3 081 553,48 Kč
Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Projekt "Přírodovědné laboratoře"

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01539

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 9 887 884,70 Kč
Dotace EU: 8 002 463,97 Kč
Podíl kraje: 1 412 199,53 Kč
Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení efektivity vyučovacího procesu, názornosti, a pestrosti výuky. Bude možno respektovat individuální potřeby žáků, vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků, nabídnout prostory pro volnočasové aktivity mimo výuku či v rámci dalšího vzdělávání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Na naší škola vybudujeme novou přírodovědnou laboratoř pro potřeby předmětů fyziky, biologie a geologie, vybavenou moderní didaktickou technikou umožňující práci s počítačem podporovanými experimenty.

EU peníze středním školám

Jsme řešiteli projektu OP VK v rámci dotačního programu EU peníze středním školám, jehož cílem je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v naší škole, zejm. v oblastech ICT, matematiky, přírodních věd a finanční gramotnosti žáků.
V rámci projektu především vznikne několik sad inovativních digitálních učebních materiálů, jejichž smyslem je dosažení vyšší kvality výuky a vyšší motivace žáků k učení vedoucí k lepším studijním výsledkům.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0599
Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Předkladatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, přísp.org.

Výstupy projektu

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách

Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech.
Výuka českých a československých dějin 20. století poskytuje celou řadu ilustračních rámců, pomocí nichž, je možno problematiku studia minulosti posluchačům středních škol zatraktivnit a zpřístupnit. Na rozdíl od starších dějinných období zde lze využít nejen pestřejší palety zdrojů, ale rovněž metod. Uvedené dějinné období je možno ozřejmit řadou dostupných dokumentů a dalších zdrojů. Je zároveň možné posluchače vtáhnout do procesu vzdělávání demonstrací novějších postupů zkoumání 20. století: stále hojněji je např. využívána metoda tzv. "orální historie", kdy jsou dotazování bezprostřední pamětníci přelomových událostí.
Hlavními výstupy projektu budou:
- komplexní výukový materiál pro žáky doplněný o pracovní listy
- metodika výuky pro učitele
- interaktivní pomůcky (mapy, animace, webové rozhraní, databáze zdrojů)
- pilotní výuka za využití inovovaných výukových prvků.

Název projektu: Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0058
Předkladatel: Olomoucký kraj

Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy

web: http://planetarium.vsb.cz/cs/okruhy/pro-skoly/KOS/ Naše škola je partnerskou organizací ESF projektu OP VK v rámci globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji II.
Naši vyučující se budou spolupodílet na vzniku a výrobě nových programů pro školy v Hvězdárně a planetáriu Ostrava, včetně přípravy nejrůznějších doprovodných aktivit, které umožní žákům lepší pochopení a porozumění dané problematice.

Název projektu: Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/01.0128
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Předkladatel: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, HGF, VŠB – TU Ostrava

Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

web: http://www.nejsmevsichnistejni.cz Naše škola se stala součástí sítě škol zapojených do projektu OP VK Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Mottem projektu je "Handicap neznamená neschopnost".
Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, která je nejpočetnější menšinou ČR (cca 10% populace), nabídne informace o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem resp. výzvou, o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných a ukáže příklady dobré a špatné praxe ve využívání potenciálu OZP při jejich integraci do většinové společnosti.

Název projektu: Výuka k různosti (jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání)
Reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předkladatel: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
webové stránky projektu

Svět vědy

Naše škola se zapojila do sítě základních a středních škol v projektu Svět vědy, realizovaného v rámci OP VK Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.
Hlavním cílem projektu je popularizovat výsledky vědy a výzkumu zejm. v oblasti přírodních a technických věd, představit cílovým skupinám "jak se dělá věda" a motivovat tak mladé a talentované zájemce o vědu a výzkum v přírodních a technických vědách.

ELDOŠ - eLearning do škol!

web: http://www.virtuniv.cz Na podzim 2010 jsme byli zařazeni do sítě škol participujících na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci ESF projektu MS kraje, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 7.1 - Počáteční vzdělávání.
Projektu se bude účastnit 8 učitelů, kteří po jeho absolvování získají certifikát o základní znalosti práce v e-learningovém prostředí Moodle.

Název projektu: ELDOŠ - eLearning do škol!
Reg. č.: CZ.1.07/1.3.05/02.0027
Oblast podpory: 7.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na střední škole

web: http://projekty.osu.cz/ictss/www Naše škola je partnerskou organizací ESF projektu MS kraje, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Název projektu: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na střední škole
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/02.0049
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Předkladatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Adopce na dálku

Již od roku 2007 škola podporuje dvě indické děti Sumana Manoje a Nikhithu prostřednictvím Adopce na dálku. více

Oranžová učebna

Pomoz své škole k nové ORANŽOVÉ UČEBNĚ Naše škola podala tři projekty do programu Oranžová učebna Nadace ČEZ.
Projekty si kladou za cíl vybavit učebny fyziky moderními sadami pro počítačem řízené a zpracovávané experimenty, resp. interaktivními didaktickými technologiemi.
Podané projekty: