Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Oficiální stránky státní maturitní zkoušky - www.novamaturita.cz

Maturitní zkoušky 2015

Katalogy požadavků pro školní rok 2014-2015

Obecné informace

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1.prosince 2014.

Profilová část maturitní zkoušky

V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy stanovil:

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky
        1. český jazyk a literatura,
        2. cizí jazyk nebo matematika.
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:
       1. didaktického testu,
       2. písemné práce,
       3. ústní zkoušky.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání (25 minut).
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ze školního seznamu literárních děl si žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.

Cizí jazyk si žák může vybrat z nabídky: anglický, francouzský, německý, ruský a španělský . Žák si může zvolit i cizí jazyk, který se během studia na škole neučil.
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednsoti.
Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.

Zkouška z matematiky probíhá formou didaktického testu, který trvá 90 minut. Před začátkem testu mají žáci 15 minut na výběr postupu řešení.

Nepovinné zkoušky
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z nabídky:
       - cizí jazyk
       - matematika
Délka trvání, obsah a rozsah těchto zkoušek je stejný jako u povinného předmětu.

Maturitní zkoušky 2014

20. červen 2014 Termíny ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky podzim 2014
24. březen 2014 Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014
18. únor 2014 Termíny ústních zkoušek společné části a termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2014
22. říjen 2013 Témata školních zkušebních úloh ústní zkoušky z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky 2014
27. září 2013 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2014
26. září 2013 Informace ředitele o předmětech profilové části maturitní zkoušky 2014
4. září 2013
 
Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky 2014 z jazyka českého a literatury stanovený školou.
                   (Včetně kritérií výběru děl pro vlastní maturitní seznam.)

Legislativa vztahující se k maturitní zkoušce