Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

XI. ROČNÍK PRAŽSKÉHO MODELU OSN

Úvodní zasedání
Pražský model Spojených národů (PMUN) je dlouhodobým vzdělávacím programem pro studenty středních škol z celé ČR. Nabízí účastníkům možnost stát se delegátem jedné členské země OSN a podílet se na simulaci její práce při řešení nejrůznějších problémů dnešního světa. Skupina účastníků z jedné školy vždy zastupuje jednu členskou zemi OSN. Každý účastník pracuje v jednom „modelovém“ orgánu OSN. V rámci PMUN funguje celkem šest výborů vycházejících ze systému reálné OSN. Témata jednání jsou vybírána z programu skutečných orgánů OSN v New Yorku a Ženevě. Přidruženým orgánem PMUN je Rada Evropské unie - výbor simulující jednání států EU.

V průběhu školního roku 2005/2006 se uskutečnilo vždy v sobotu pět přípravných setkání (workshopů), kde měli účastníci možnost dozvědět se bližší informace nejen o systému práce a financování OSN, ale i o jednotlivých zemích a regionech světa. Workshopy , které probíhaly v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, byly přípravou na závěrečnou konferenci.

Pětice studentů naší školy (Daniel Vejsada,Vojta Bienek, Katka Palová, Lucka Konečná, Michal Petrůj), kteří se projektu zúčastnili, zastupovali v PMUN Sri Lanku a pracovali v následujících výborech:
  • výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost
  • hospodářský a finanční výbor
  • sociální, kulturní a humanitární výbor
  • komise pro udržitelný rozvoj (CSD)
  • výkonná rada světové zdravotnické organizace (EB WHO).

Vyvrcholením celého projektu PMUN byla závěrečná konference , která se konala 6.4. až 9.4. 2006. V jejím průběhu účastníci projektu v rolích představitelů členských států OSN simulovali práci jednotlivých orgánů této světové organizace včetně respektování procedurálních pravidel.
Slavnostní zahájení proběhlo v Černínském paláci. Po úvodním ceremoniálu za účasti hostů dostali prostor „velvyslanci“ jednotlivých delegací, kteří přednesli úvodní projevy.
Další dny probíhala jednání delegátů ve výborech v konferenčních prostorách Kongresového centra Praha. Cílem studentů v těchto jednáních bylo prosadit do závěrečných rezolucí a deklarací konference co nejvíce ze zájmů svého státu. Aktuální informace z průběhu celého programu přinášely noviny Chronicle.
Vrcholem konferenčních jednání bylo řešení fiktivní krize mezinárodního charakteru. Poslední den konference byl vyhrazen schvalování přijatých rezolucí a deklarací Valným shromážděním a zakončení celého ročníku Pražského modelu OSN.

O své zkušenosti a poznatky z jednání se naši zástupci dělili s ostatními studenty školy v rámci volitelného předmětu Společenskovědní seminář v průběhu celého školního roku.
Pro veřejnost vytvořili internetové stránky, na kterých jsou informace o státu, který zastupovali, a informace o náplni jednotlivých workshopů.

Krátce po skončení konference PMUN navštívili naši studenti velvyslance Indie v ČR, Jeho Excelenci P.S. Raghavana, který zastupuje v ČR i Sri Lanku. Na jejich více než dvouhodinovém setkání představili svou školu a město a informovali jej o svém vystupování na jednání konference.
V závěru schůzky pozvali pana velvyslance na návštěvu školy a besedu o Organizaci spojených národů, kterou budou studenti pořádat v říjnu a na které chtějí seznámit další studenty vyšších ročníků s projektem PMUN. Pan velvyslanec svou účast na této akci přislíbil.