Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Francouzský jazyk
Charakteristika předmětu

Francouzský jazyk je na našem gymnáziu vyučován jako druhý cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání. Druhý cizí jazyk je vyučován od tercie, studenti se mu tedy věnují celkem šest let.
V posledních dvou letech studia, tzn. v septimě a oktávě, mohou studenti navštěvovat volitelný předmět Konverzace ve francouzském jazyce, jehož obsahem je:
- příprava k maturitě z francouzského jazyka
- rozšíření slovní zásoby
- reálie frankofonních zemí
- získání pohotovosti ve vyjadřování
- návštěvy akcí spojených s frankofonní kulturou

Naše gymnázium má k dispozici dvě jazykové učebny, které spolu se svým vybavením umožňují při výuce využívat moderní výukové metody. Výuka je doplňována i jinými aktivitami, například filmovými a divadelními představeními ve francouzském jazyce, besedami, účastí v soutěžích atd.

Beseda s rodilým mluvčím francouzského jazyka

V pátek 22. března 2013 naši školu navštívil rodilý mluvčí francouzského jazyka. Studenti sext a septim měli možnost zhlédnout prezentaci věnovanou městu Lyonu, odkud Jérome pochází. Dozvěděli se mnoho informací nejen o historii města, jeho tradicích a svátcích, ale také o gastronomii, sportovním a kulturním vyžití a v neposlední řadě o Jéromovi samotném. Mohli si vyzkoušet svoje schopnosti domluvit se francouzsky s rodilým mluvčím, a jelikož Jérome žije už půl roku v Ostravě, zajímalo je také, jak se mu u nás líbí a v čem se liší Češi od Francouzů.
Cílem besedy bylo uvést studenty do kontaktu s rodilým mluvčím a „rozvázat jim jazyk“. Děkujeme za milou návštěvu a budeme se těšit na další setkání.
Beseda s rodilým mluvčím Beseda s rodilým mluvčím

Spolupráce s Alliance Francaise v Ostravě

Francouzská aliance je jazykovým a kulturním centrem, jehož posláním je aktivně se podílet na šíření francouzského jazyka a kultury.
Francouzská aliance nabízí kurzy francouzštiny v mnoha kategoriích (kurzy pro děti, pro středoškolskou mládež, pro vysokoškolské studenty, pro dospělé, pro důchodce atd.). Aliance je zároveň zkušebním centrem, v němž probíhají zkoušky pro získání certifikátů DELF-DALF, a současně též místem, kde je možné navštěvovat přípravné kurzy pro získání těchto šesti diplomů odpovídajících šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).
Součástí Francouzské aliance je též velmi kompletní mediatéka, která nabízí romány, eseje, komiksy, učebnice pro studium francouzského jazyka, CD, DVD a také „Knihovničku pro začátečníky“ (Bibliothéque de l’apprenant), což je úplně nový způsob třídění knih, který umožňuje všem, kteří se učí francouzštinu, najít dílo, které je pro ně vhodné.
V neposlední řadě je pak velmi důležitou součástí činnosti Francouzské aliance pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Ve spolupráci s kulturními institucemi, místními samosprávami a vybranými podniky nabízí Francouzská aliance v průběhu celého kalendářního roku širokou škálu akcí a událostí v podobě koncertů, divadelních her, tanečních představení, výstav, přednášek, filmových klubů, atd.
www.alliancefrancaise.cz

Předměty