Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Projekt "Volnočasové aktivity žáků Gymnázia Volgogradská"

Kroužky
Na škole již tradičně nabízíme žákům pro naplnění volného času zájmové kroužky. V rámci projektu chceme zvýšit zájem žáků o stávající mimovyučovací aktivity a dále rozšířit jejich nabídku o další zájmové útvary např. výtvarný kroužek, kroužek debrujárů apod.

Aktivity projektu v roce 2008
 • pravidelné týdenní kroužky
  • sportovní - chlapci - košíková, florbal
  • sportovní - dívky - košíková, volejbal
  • umělecké - pěvecký sbor, komorní sbor
 • vydávání školního časopisu Oktavián - průběžně,
 • mezitřídní sportovní soutěže,
 • veřejná vystoupení hudebních souborů,
 • výstava "Zmizelí sousedé" - 26.5. - 13.6.2008,
 • projekt "Den s literaturou" - březen 2008,
 • od září 2008 rozšíření nabídky zájmových útvarů.
Hlavní cílem projektu je zapojit žáky školy do zájmových činností organizovaných školou a rozšířit nabídku volnočasových aktivit o další útvary
Další sledované cíle projektu
 • zdravotní a relaxační přínos sportovních aktivit pro žáky, podpora zdravého životního stylu;
 • rozšíření a obohacení praktických dovedností a znalostí žáků v uvedených oblastech;
 • aktivní zapojení žáků gymnázia do příprav a organizace školních akcí pro spolužáky i veřejnost;
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti studentů veřejně prezentovat školu a výsledky své práce;
 • podchytit zájem žáků o další obory, umožnit jim hlubší poznání těchto oborů;
 • organizované volnočasové aktivity jsou nástrojem aktivní protidrogové prevence školy.

Cíle projektu jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005-2013, oblast Kvalita života opatření 2.2 - podpora prevence kriminality, opatření 4.1 volnočasové aktivity.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Statutárního města Ostrava.